BEDROOMS
APARTAMENTY

Regulamin
Apartamentów BedRooms

Personel Apartamentów BedRooms będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1 Pokój w Apartamentach BedRooms wynajmowany jest na doby.
Doba trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.

§2 Gość przybywający do BedRooms zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji obiektu. Zajmujący pokój w chwili meldunku określa czas swojego pobytu informując o tym recepcjonistę.
Zawarcie umowy między Gościem a BedRooms następuje w momencie podpisu karty meldunkowej, która wypełniana jest na podstawie okazanego przez Gościa dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości recepcja BedRooms może odmówić zameldowania Gościa w obiekcie.

§3 Chcąc skrócić zadeklarowany w dniu meldunku czas pobytu Gość zobowiązany jest poinformować recepcję o swojej decyzji w dniu poprzedzającym wyjazd.

§4 Życzenie przedłużenia pobytu o kolejną dobę poza deklarowany w dniu przybycia termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. BedRooms uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lub udzieli pomocy w poszukiwaniu miejsca noclegowego w innym obiekcie.
Gość może przedłużyć pobyt w BedRooms o niepełną dobę opuszczając pokój po godzinie 12.00. Wówczas pobierana jest opłata w wysokości 20zł za każdą godzinę.

§5 Rezerwacje w BedRooms zachowują ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o późniejszej godzinie przyjazdu.

§6 Opłata za pobyt w BedRooms uiszczana jest z góry za cały pobyt w momencie przyjazdu Gościa, chyba, że strony postanowią inaczej.

§7 Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w BedRooms, mogą przebywać w pokoju w godz. 7:00 – 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.

§8 BedRooms może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości bądź szkodę Gościom, pracownikom lub osobom trzecim przebywającym w BedRooms.

§9 Rezerwacji w BedRooms można dokonywać mailowo, telefonicznie, osobiście bądź poprzez strony internetowe z systemami rezerwacyjnymi. Płatności za pokój odbywają się gotówkowo, kartą płatniczą lub przelewem na konto BedRooms.
Recepcja może prosić osobę rezerwującą pokój o wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu. Brak zaliczki w podanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa BedRooms zwraca całość wpłaconej zaliczki, jeżeli rezygnacja nastąpiła najpóźniej dwie doby przed planowanym przyjazdem do godz. 14.00. W przypadku rezygnacji po tym terminie zaliczka nie zostaje zwrócona.
W przypadku anulowania rezerwacji opłaconej w całości Gość otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty, jeżeli dokona rezygnacji najpóźniej dwie doby przed planowanym przyjazdem do godz. 14.00. Rezygnacja po tym terminie skutkuje zwrotem kwoty pomniejszonej o 30%.

§10 BedRooms świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

§11 BedRooms ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
- bezpieczeństwo pobytu (obiekt monitorowany), w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
- profesjonalną i uprzejmą obsługę
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa na życzenie
- w miarę posiadanych możliwości zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

§12 Na życzenie Gościa BedRooms świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
- przechowywania bagażu Gości zameldowanych w obiekcie

§13 Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§14 Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi do pokoju.

§15 Gość w dniu wymeldowania zobowiązany jest do osobistego zwrotu kluczy w recepcji obiektu.
Jeśli klucze nie zostaną zwrócone będzie się to wiązało z naliczaniem opłaty za najem pokoju od dnia zameldowania do dnia fizycznego zwrotu kluczy.

§16 BedRooms przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do pokoju w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§17 W BedRooms obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

§18 Na terenie BedRooms obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i środków odurzających.

§19 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji BedRooms przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

§20 Recepcja wydaje jeden klucz od pokoju. Za zgubienie w/w klucza odpowiedzialność finansową ponosi Gość. Opłata wynosi 50 PLN (jest to koszt duplikatu klucza).

§21 Rezerwacja pokoju lub podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§22 Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i dla celów dokonania rezerwacji oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§23 Właścicielem Apartamentów BedRooms Piotrkowska 64 jest firma MONA S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowksiej 64, natomiast Apartamentów BedRooms 3 Maja 15a - Adam Berkowicz z siedzibą w Łodzi przy ul.Traugutta 4/4

§24 W momencie dokonania rezerwacji lub podpisania karty meldunkowej zostaje zawarta umowa najmu, gdzie Wynajmującym jest właściciel Apartamentów BedRooms, a Najemcą osoba rezerwująca/podpisująca kartę meldunkową (Gość ).

§25 Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej Apartamentów BedRooms – www.bedrooms.pl, w pokojach obiektu oraz recepcji.

fb